image

บริษัท สแตนดาร์ด อินทรัสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์การให้การรับรองมาตรฐานงานต่างๆ และเพื่อจุดประสงค์เพื่อเป็น หน่วยรับรองเอกชนที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองการบริหารงานคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และอื่นๆ ( Certification Body ) โดยยึดหลักเกณฑ์และมาตรฐานจากสถาบันรับรองระบบงานในประเทศ ( Accreditation Body ) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานให้แก่ ผู้ประกอบการ โรงงาน บริษัทฯภายในประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com