เอกสารเผยแพร่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตาม
 
 
 
หลักการและเกณฑ์ในการตรวจรับรองระบบ
 
 
การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 
 
ใบสมัครการตรวจประเมินระบบ 
 
 
การอุธรณ์ และการร้องเรียน
 
 
การใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายรับรองของ SICI
 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร ความเป็นกลางและอิสระ
 
  
กระบวนการรับรอง
(ให้ ปฏิเสธ คงไว้ ต่ออายุ พักใช้ คืนสิทธิ์ เพิกถอน ลด ขยาย ขอบข่าย)
 
 
ตัวอย่างใบรับรองระบบมาตรฐาน
 
 
เกณฑ์การคิดค่าตรวจประเมินะระบบ  
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com